نحوه پرداخت

نحوه پرداخت بصورت اینترنتی از طریق تمامی بانک های عضو شتاب صورت می گیرد